Certifierad och ansvarsförsäkrad värmepumpsreparation till fastpris.

Larm Värmepump

Kontakt

Värmepumpar kan ibland ge larm eller varningar när det uppstår problem eller avvikelser i dess funktion. Det är viktigt att ta larm från värmepumpen på allvar och åtgärda problemen så snabbt som möjligt för att undvika eventuella skador eller avbrott i värmepumpsdriften.
Vanliga orsaker till larm från en värmepump kan vara exempelvis lågt tryck i systemet, felaktig temperaturinställning, problem med pumpen eller problem med elnätet. Det är viktigt att noggrant följa instruktionerna från tillverkaren av din värmepump och att ha regelbunden service och underhåll för att minska risken för larm och fel.
Om din värmepump ger larm eller varningar, rekommenderar vi att du konsulterar din installationsmanual samt kontaktar oss för inbokning av felsökning. Vi garanterar felsökning inom 24tim till fast pris.
Längre ner på sidan hittar du vanliga larmkoder till värmepump.
Kontakt

  Vanliga larm värmepump per tillverkare

  IVT

  Larm högt värmebärardelta

  Värmebärardelta är skillnaden i temperatur mellan värmebärarens utgående och ingående temperatur i en värmepump. En hög värmebärardelta kan bero på flera faktorer, såsom hög belastning på värmesystemet eller ineffektiv värmeöverföring i värmepumpen.

  I en värmepump är värmebärardeltan en viktig faktor som påverkar systemets effektivitet. En hög värmebärardelta kan leda till ökad energiförbrukning och försämrad prestanda i värmepumpen. Därför är det viktigt att övervaka värmebärardeltan och vidta åtgärder om den är högre än önskad nivå. Det kan innebära att justera systemets inställningar, rengöra värmeväxlaren eller kontrollera att alla delar av systemet fungerar korrekt.

  Larm låg köldbärare

  ”Larm låg köldbärare” är ett felmeddelande som kan uppstå på en värmepump. Detta felmeddelande indikerar vanligtvis att köldbäraren (oftast en blandning av vatten och frostskyddsmedel) som cirkulerar i värmepumpens kylkrets har en för låg temperatur. Detta kan bero på flera faktorer, såsom otillräckligt med köldbärare i systemet, ett fel på värmepumpens styrning eller en läckage i systemet.

  Om du får larmet ”låg köldbärare” på din värmepump kan du behöva utföra följande åtgärder:

  1. Kontrollera köldbärarvolymen i systemet. Om volymen är för låg behöver du fylla på med mer köldbärare.
  2. Kontrollera om det finns några läckor i köldbärarsystemet. Om du hittar en läcka behöver du reparera den.
  3. Kontrollera att värmepumpens styrning fungerar korrekt. Om styrningen inte fungerar som den ska kan det leda till felaktiga temperaturvärden och felmeddelanden.

  Om problemet kvarstår eller om du inte känner dig bekväm med att utföra dessa åtgärder själv bör du kontakta Säkvent för hjälp.

  Larm Hög värmebärare

  ”Larm hög värmebärare” är ett felmeddelande som kan uppstå på en värmepump. Detta felmeddelande indikerar vanligtvis att värmebäraren (vanligtvis en vattenbaserad vätska) som cirkulerar i värmepumpens värmekrets har en för hög temperatur. Detta kan bero på flera faktorer, såsom hög belastning på värmesystemet, felaktig inställning av värmepumpen eller en felaktig temperaturgivare.

  Om du får larmet ”hög värmebärare” på din värmepump kan du behöva utföra följande åtgärder:

  1. Kontrollera att värmepumpens inställningar är korrekta. Om inställningarna inte är rätt kan det leda till överhettning av värmebäraren.
  2. Kontrollera att luftflödet runt värmepumpen inte är hindrat. Om luftflödet är begränsat kan det leda till överhettning av värmepumpen och värmebäraren.
  3. Kontrollera att temperaturgivaren fungerar korrekt. Om temperaturgivaren är felaktig kan det leda till felaktiga temperaturvärden och felmeddelanden.

  Om problemet kvarstår eller om du inte känner dig bekväm med att utföra dessa åtgärder själv bör du kontakta Säkvent för hjälp.

  Larm Överhettningsskydd utlöst

  När ett ”Larm Överhettningsskydd utlöst” meddelande visas på en värmepump, betyder det vanligtvis att en av värmepumpens komponenter har blivit för varm och överhettats. Detta kan ske på grund av en hög belastning på värmesystemet, felaktig inställning av värmepumpen, fel på värmepumpens komponenter eller felaktig installation.

  För att lösa problemet och återställa funktionen för värmepumpen kan du försöka följande åtgärder:

  1. Kontrollera om värmepumpen har tillräckligt med luftflöde runt den och att inga hinder blockerar luftintagen. Om luftflödet är begränsat kan det leda till överhettning av värmepumpen.
  2. Kontrollera om filter behöver rengöras eller bytas ut. Om filtret är smutsigt kan det begränsa luftflödet och orsaka överhettning.
  3. Kontrollera om värmepumpens inställningar är korrekta. Om inställningarna är felaktiga kan det leda till överhettning av komponenterna.
  4. Kontrollera om det finns några skador på värmepumpens komponenter som kan orsaka överhettning. Om det finns några skador bör du kontakta en kvalificerad tekniker för att reparera eller byta ut de defekta komponenterna.
  5. Låt värmepumpen vila och svalna i cirka 30 minuter. Om överhettningen var orsakad av en temporär hög belastning på värmesystemet eller en överhettad komponent kan värmepumpen fungera normalt igen efter att ha svalnat.
  Larm Fasfel

  ”Larm Fasfel” på en värmepump indikerar vanligtvis att det är ett problem med strömförsörjningen eller faserna som matar värmepumpen. Detta kan bero på en felaktig installation av värmepumpen eller problem med strömförsörjningen.

  För att åtgärda problemet kan du prova följande åtgärder:

  1. Kontrollera att alla strömförsörjningskablar är korrekt anslutna och sitter fast på rätt plats. Ibland kan kablar lossna eller glappa och orsaka problem med strömförsörjningen.
  2. Kontrollera om strömbrytaren är påslagen och att det finns ström på uttaget. Om strömmen är borta kan det orsaka fasfel på värmepumpen.
  3. Kontrollera om det finns några synliga skador på värmepumpens elkomponenter. Om något ser skadat ut, bör du kontakta en kvalificerad tekniker för att utföra reparationen.
  4. Kontrollera om det finns några problem med faserna som matar värmepumpen. Du kan behöva kontakta en elektriker för att undersöka om det finns några problem med elnätet.
  5. Om du nyligen har installerat värmepumpen och larmet uppstod direkt efter installationen, bör du kontakta en kvalificerad tekniker för att undersöka installationen och se till att den är korrekt utförd.

  Det kan vara farligt och orsaka skada på både dig själv och utrustningen i hantering av elkomponenter. Vi rekommenderar alltid att du kontaktar oss vid fasfel.

  NIBE

  LP larm

  ”Lp larm” på en värmepump betyder vanligtvis att värmepumpen har en lågtrycksfel. Detta kan bero på flera faktorer, inklusive en läckage i systemet, en felaktig installation, eller felaktig inställning av värmepumpen.

  För att åtgärda problemet kan du prova följande åtgärder:

  1. Kontrollera värmepumpens filter för att se om det är smutsigt eller blockerat. Om filtret är smutsigt kan det orsaka en lågtrycksfel och påverka värmepumpens funktion.
  2. Kontrollera om det finns några synliga tecken på läckage i värmepumpens rör och slangar. Om du hittar ett läckage bör du kontakta en kvalificerad tekniker för att reparera eller byta ut de drabbade delarna.
  3. Kontrollera om värmepumpen har rätt mängd kylmedia. Om kylmediet är för lågt eller för högt kan det orsaka en lågtrycksfel. Du bör kontakta en kvalificerad tekniker för att undersöka och justera mängden kylmediet.
  4. Kontrollera om värmepumpens inställningar är korrekta. Om inställningarna är felaktiga kan det orsaka en lågtrycksfel. Du kan behöva justera inställningarna eller återställa värmepumpen till fabriksinställningarna.

  Notera att det är viktigt att lösa ett ”Lp larm” på en värmepump så snart som möjligt, eftersom en lågtrycksfel kan leda till överbelastning på värmepumpens komponenter och förkorta dess livslängd.

  HP larm

  ”Hp larm” på en värmepump indikerar vanligtvis att det finns ett högtrycksfel. Detta kan bero på flera faktorer, inklusive en blockering i systemet, en felaktig installation eller felaktig inställning av värmepumpen.

  För att åtgärda problemet kan du prova följande åtgärder:

  1. Kontrollera att värmepumpens filter inte är smutsigt eller blockerat. Om filtret är smutsigt kan det orsaka en högtrycksfel och påverka värmepumpens funktion.
  2. Kontrollera om värmepumpens rör och slangar är blockerade eller begränsade. Blockeringar kan orsaka högt tryck och påverka värmepumpens funktion.
  3. Kontrollera om värmepumpen har rätt mängd kylmedia. Om kylmediet är för högt kan det orsaka en högtrycksfel. Du bör kontakta en kvalificerad tekniker för att undersöka och justera mängden kylmediet.
  4. Kontrollera om värmepumpens inställningar är korrekta. Om inställningarna är felaktiga kan det orsaka en högtrycksfel. Du kan behöva justera inställningarna eller återställa värmepumpen till fabriksinställningarna.
  5. Kontrollera om värmepumpens kondensator eller kompressor är skadade eller defekta. Om någon av dessa komponenter inte fungerar korrekt kan det orsaka högtrycksfel.
  HP MS larm

  Ett ”hp ms larm” på en värmepump kan indikera ett problem med en eller flera av följande komponenter:

  1. Värmepumpens flödesvakt – En flödesvakt används för att övervaka flödet av kylmedium i värmepumpens system. Om flödet är för lågt eller inte upptäcks av flödesvakten kan det orsaka ett ”hp ms larm”.
  2. Värmepumpens expansionsventil – En expansionsventil används för att reglera flödet av kylmedium i värmepumpens system. Om ventilen är blockerad eller fungerar felaktigt kan det orsaka ett ”hp ms larm”.
  3. Värmepumpens kondensor – Kondensorn används för att avge värme från värmepumpens system. Om kondensorn är blockerad eller fungerar felaktigt kan det orsaka ett ”hp ms larm”.

  För att åtgärda problemet kan du prova följande åtgärder:

  1. Kontrollera att värmepumpens filter inte är smutsigt eller blockerat. Om filtret är smutsigt kan det orsaka ett ”hp ms larm” genom att minska flödet av kylmedium i systemet.
  2. Kontrollera om värmepumpens rör och slangar är blockerade eller begränsade. Blockeringar kan orsaka ett ”hp ms larm” genom att minska flödet av kylmedium i systemet.
  3. Kontrollera om värmepumpens flödesvakt, expansionsventil eller kondensor är skadade eller defekta. Om någon av dessa komponenter inte fungerar korrekt kan det orsaka ett ”hp ms larm”.
  4. Kontrollera om värmepumpens inställningar är korrekta. Om inställningarna är felaktiga kan det orsaka ett ”hp ms larm”. Du kan behöva justera inställningarna eller återställa värmepumpen till fabriksinställningarna.
  5. Det är viktigt att inte försöka åtgärda problemet själv om du inte har erfarenhet av värmepumpar, då det kan vara farligt och orsaka skada på både dig själv och utrustningen.
  Felaktig rotationsriktning

  Felaktig rotationsriktning på en värmepump kan orsaka en rad olika problem, inklusive:

  1. Otillräcklig värme eller kyla – om värmepumpen roterar i fel riktning kan det leda till att systemet inte kan generera tillräckligt med värme eller kyla för att upprätthålla den önskade temperaturen.
  2. Högt energiförbrukning – om värmepumpen roterar i fel riktning kan det orsaka överbelastning på kompressor och andra komponenter, vilket i sin tur kan öka energiförbrukningen.
  3. Skador på värmepumpens komponenter – fel rotationsriktning kan orsaka skador på kompressor och andra komponenter, vilket kan leda till kostsamma reparationer.

  Om du misstänker att värmepumpen roterar i fel riktning bör du kontrollera följande:

  1. Kontrollera inställningarna – Se till att värmepumpen är inställd på rätt rotationsriktning. Detta kan vanligtvis justeras genom att ändra inställningarna i styrenheten eller genom att ändra anslutningarna på värmepumpens motor.
  2. Kontrollera anslutningarna – Kontrollera att motoranslutningarna är korrekt anslutna enligt anvisningarna i värmepumpens installationsmanual. Om anslutningarna är felaktiga kan detta orsaka fel rotationsriktning.